Ataskaitos

2016 m. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

1) Informacija apie įstaigos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus

VšĮ „Užupio meno inkubatoriaus“ (toliau – UMI), veikdamas pagal įstatus numatytose švietimo, kultūros, meno ir socialinėje sferose, įgyvendino šią veiklą:

1. 2016 metais Užupio meno inkubatoriaus kūrybinėje studijoje Užupio g. 2 lengvatinėmis sąlygomis rezidavo 30 menininkų, o Krivių g. 10 rezidavo 7 kūrybinių verslų įmonės;

2. Bendras 2016 metais įstaigoje įvykusių renginių skaičius – 135.

3. Pagrindinė informacija apie renginius buvo viešinama šiose svetainėse: http://www.umi.lt ir https://www.facebook.com/www.umi.lt.

4. 2016 metais surengta 20 parodų projektinėse erdvėse „Galera“ ir „Kalnas“. Pagrindinė parodų informacija: http://www.umi.lt/inkubatorius/galera/parodu-archyvas.

5. 2016 metais renginiuose ir veiklose dalyvavusių lankytojų skaičius – 9005.

6. UMI renginiuose 2016 metais dalyvavo apie 300 menininkų iš Lietuvos ir apie 20 užsienio menininkų.

7. 2016 metais įgyvendinti 4 (keturi) Lietuvos kultūros tarybos remiami projektai:

7.1. Apšvietimo dizainas. Šviesos instaliacija Reflexio – tai tęstinis projektas. Instaliacija buvo pristatyta Sapiegų rūmuose, Vilniuje. Bendradarbiaujant su Kultūros paveldo departamentu bei Sostinės dienų organizatoriais buvo nuspręsta šį rūmų pastatą pristatyti vilniečiams per apšvietimo dizaino prizmę.

7.2. Tarptautinės kūrybinės dizaino dirbtuvės. Esminė tarptautinių kūrybinių dizaino dirbtuvių Panemunėje paskirtis – dizaino patirčių mainų skatinimas tarp Lietuvos ir užsienio specialistų. Projekto veiklos buvo skirtos supažindinti Lietuvos dizainerius su Nyderlandų dizaino mąstymo būdais, o Nyderlandų – su lietuviško mąstymo būdais dizaino srityje.

7.3. Eksperimentinė kūrybinė laboratorija vaikams „Dkids“. Tęstinis vaikų kūrybingumo ugdymo projektas įgyvendintas 2015 -2016 metais. Projektas, skirtas 8-12 metų vaikams, projektu vaikai supažindinami su įvairiomis dizaino rūšimis, per 2 mėnesių kūrybinį procesą su vaikais dirba profesionalūs jaunos kartos dizaineriai.

7.4. Menininkų verslumo projektas „Apie teises ir pareigas“. Projektas  skirtas  kūrybinių ir kultūrinių industrijų kūrėjams aktyviai veikiantiems ar norintiems  pradėti veiklą. Projektą sudarė šešių susitikimų ciklas, skirtas supažindinti kūrėjus su teisės, vadybos, finansų sritimis, savo teisėmis ir pareigomis, pasidalinti iššūkiais ir išsakyti savo pastebėjimus.

8. 2016 metais įstaigoje veikė edukaciniai būreliai, dailės ir dainavimo studijos: Mildos Arčikauskaitės dainavimo studija „Laisvas balsas“; Kunigundos Dineikaitės tapybos studija „Baltas kubas“; Piotro Kostino tapybos dailės studija; Aidos Vėželienės vaikų dailės studija „Perspektyva“; Keramikos studija „Six hands“.

9. 2016 metais įstaigoje vyko keliolika kūrybinių seminarų, mokymų, meno dirbinių mugių, du Lietuvos meno inkubatorių susitikimai, kūrybinių industrijų pusryčiai ir kt.

10. UMI dalyvavo organizuojant Užupio respublikos renginius: „Neprigulimybės diena“, „Vėjo dienos“ ir kt.

11. Dalyvauta daugelyje pagrindinių Vilniaus miesto kultūros renginių, pvz. „Vilniaus dienos“, „Kultūros naktis“, „Dizaino savaitė“ , ir kt.

12. Priimta ir vesta daugiau kaip 20 ekskursijų įvairių šalių delegacijoms, Užupio svečiams.

13. Įstaigos veikloje dalyvaujančių savanorių skaičius (apytiksliai) – 15.

14. Įstaigos veiklas (renginius) lankančių studentų, moksleivių skaičius – 200.

15. 2016 metais įstaiga bendradarbiavo su: VDA dizaino, Unesco, grafikos, keramikos, monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedromis; Užupio ir kitomis bendruomenėmis; Lietuvos ir užsienio menų inkubatoriais; Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija; LR konsulatu Niujorke, Susivienijimu Lietuvių Niujorke (SLA), JAV lietuvių bendruomene, lietuvių kultūros muziejumi Čikagoje; VGTU Kūrybos verslo ir komunikacijos katedra; Vilniaus Kolegija; Vilniaus dizaino kolegija; Vilniaus Užupio gimnazija; VU komunikacijos fakultetu.

2) Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė

1. Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje: 2 dalininkai – Vilniaus miesto savivaldybė ir alternatyvus meno centras „Užupis“.

2. Alternatyvus meno centras „Užupis“- kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl savo kaip dalininko teisės dovanojimo.

3. Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pabaigoje: įstaigos dalininkas – Vilniaus miesto savivaldybė.

4. Dalininkų indėlis nuo įstaigos steigimo dienos išliko nepakitęs – 115,84 Eur.

Vilniaus miesto savivaldybės gautas finansavimas 2016 m. – 81.575 Eur: iš jų veiklos sąnaudoms padengti – 43.700 Eur, negyvenamųjų pastatų remonto išlaidoms padengti – 36.000 Eur, Diuseldorfo mobilumo programai – 1.300 Eur, Lodzės kūrybinės industrijos programai vykdyti – 575 Eur. Alternatyvus meno centro „Užupis“ finansavimo 2016 m. gauta nebuvo.

3) Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus

1. Vilniaus miesto savivaldybės skirtas finansavimas pagal 9 programą „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“ – 43.700 Eur. Lėšos panaudotos: darbo užmokestis – 26.144,76 Eur, socialinis draudimas – 8.099,65 Eur, buhalterinės paslaugos – 3.600 Eur, kitos veiklos išlaidos – 5.855,59 Eur.

2. Vilniaus miesto savivaldybės skirtas finansavimas investicinio projekto „VšĮ „Užupio meno inkubatorius“ plėtra“ statybos ir įrengimo darbų sąskaitų apmokėjimui – 36.000 Eur. Lėšos panaudotos:  objektų Užupio g. 2 ir Krivių g. 10 sąskaitų už atliktus darbus apmokėjimui.

3. UMI pajamos iš teikiamų paslaugų, lengvatinės kūrybinių studijų ir galerijos patalpų nuomos kūrėjams – 70.941,10 Eur. Lėšos panaudotos: darbo užmokesčiui – 12.403,22 Eur, Sodrai – 3.815,65 Eur, patalpų išlaikymo sąnaudoms (apsauga – 554,38 Eur, dujos – 3.971,77 Eur, elektra – 4.430,30 Eur, šiukšlių išvežimas – 1.718,54 Eur, vanduo – 1.291,80 Eur, kitos patalpų priežiūros sąnaudos – 8.146,12 Eur) – 20.112,91 Eur, ryšio paslaugoms (internetas, mobilus) – 5.370,94 Eur, patalpų nuomai (Užupio 2A ir Krivių g. 10A patalpų nuoma iš Vilniaus miesto Savivaldybės) – 8.860,25 Eur, pastatų ir įrangos draudimui – 1.247,53 Eur,  delspinigiams ir baudoms – 782,61 Eur, banko mokesčiams – 387,06 Eur,  transporto sąnaudoms – 4.774,01 Eur, komandiruočių sąnaudoms – 2.143,11 Eur , kitoms sąnaudoms – 11.043,81 Eur.

4. Lietuvos kultūros tarybos remiami projektai – 12.050 Eur:

4.1. „Eksperimentinė kūrybinė dizaino laboratorija vaikams Dlaboratorija/Kids“ – 1.050 Eur. Lėšos panaudotos pagal projekto sąmatą.

4.2. „Apšvietimo dizainas. Instaliacija Reflexio“ – 4.500 Eur. Lėšos panaudotos pagal projekto sąmatą.

4.3. „Tarptautinės kūrybinės dizaino dirbtuvės“ – 6.500 Eur. Lėšos panaudotos pagal projekto sąmatą.

4.4. „Apie teises ir pareigas“ – 3.300 Eur. Lėšos panaudotos pagal projekto sąmatą.

5. Gauta parama iš rėmėjų – 1.030 Eur, kuri panaudota renginiams.

6. Kitos gautos pajamos iš draudimo bendrovės – 871 Eur kompensavo pastato remonto sąnaudas.

4) Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus

Per 2016 metus ilgalaikio materialiojo turto įsigyta – stiklo paketas už 862,03 Eur.

5) Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui

Įstaiga patyrė 134.407,00 Eur sąnaudų, iš jų – 50.463,28 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

6) Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

Metų pradžioje – 8 darbuotojai: direktorius 0,5 etato, direktoriaus pavaduotoja 1,0 etato, projektų koordinatorė 0,5 etato, techninės priežiūros darbų vadovas 0,25 etato, buhalterė 0,25 etato, komunikacijos specialistė 0,5 etato, energetikas elektros ūkiui 0,25 etato, valytoja 0,25 etato. Iš viso 3,5 etato.

Metų pabaigoje – 7 darbuotojai: direktorius 0,5 etato, direktoriaus pavaduotoja 1,0 etato, kultūros veiklų vadovė 1,0 etato, techninės priežiūros darbų vadovas 0,25 etato,  komunikacijos specialistė  0,5 etato, energetikas elektros ūkiui 0,25 etato, valytoja 0,25 etato. Viso 3,75 etato.

7) Sąnaudos valdymo išlaidoms

Sąnaudos valdymo išlaidoms – 40.885 Eur, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos – 28.296 Eur, transporto – 4.774 Eur, mobilaus ryšio – 240 Eur, marketingo – 2.913 Eur, buhalterinių paslaugų – 3.630 Eur, kanceliarinių priemonių – 358 Eur, personalo mokymams – 80 Eur, kitoms išlaidoms – 594 Eur.

8) Vadovo darbo užmokestis

Vadovo darbo užmokestis per metus – 10.854 Eur, socialinis draudimas – 3.363 Eur.

9) Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

Kolegialaus valdymo organo – įstaigos tarybos nariai darbo užmokesčio ar kitų išmokų negavo.

Direktorius                                                                                                                Giedrius Bagdonas