Ataskaitos

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                               UŽUPIO MENO INKUBATORIAUS

                                                                            2015 m. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

 

1) Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus.

UMI, veikdama pagal įstatus numatytose švietimo, kultūros, meno ir socialinėje sferose, įgyvendino šią veiklą:

Baigtas įgyvendinti ES remiamas projektas „VšĮ „Užupio meno inkubatorius“ plėtra“, kas leido užbaigti infrastruktūros plėtros etapą ir pradėti įgyvendinti inkubatoriaus veiklas skirtas KI atstovų verslų vystymui. Projekto pasekoje sukurta ir įrengta beveik 1600 kv.m. ploto miesto centre – Užupyje pritaikytam specializuotam KI vystymui. Inkubatoriuje vienu metu kuria 30-40 rezidentų, iki kelių šimtų jų per metus gali naudotis inkubatoriaus turima infrastruktūra savo veiklai ir projektams vykdyti. Vystomos šios kūrybinių industrijų kryptys: tapyba, dizainas, skulptūra, grafika, muldimedijų ir fotografijos menai.

UMI patalpų plotas po rekonstrukcijos viso – 1595,49 kv. m,

Objektas – Užupio g. 2, Vilnius – patalpų plotas 724,89 kv.m., iš jų skiriama:

-  417 kv. m. – kūrybinėms dirbtuvėms, rezidencijoms, parodų, repeticijų, KI ir rezidentų sukuriamo produkto pristatymams;

-  104 kv. m. – daugiafunkcinės paskirties patalpoms (mokymams, konferencijoms);

-  108 kv. m. – administracinės ir pagalbinės patalpos (inventoriaus sandėliai, kūrinių saugyklos, UMI administracija, kt.)

-  95 kv. – kitos pagalbinės patalpos.

Objektas Krivių g. 10 – patalpų plotas 870,60 kv.m., iš jų skiriama:

-  689,30kv. kūrybinėms dirbtuvėms, rezidencijoms, parodų galerijai, KI ir rezidentų sukuriamo produkto pristatymams (demonstracijos, peržiūros, trumpalaikės studijos, kt.);

-  97,00 kv. skiriama daugiafunkcinės paskirties patalpoms (mokymams, konferencijoms);

-  84,30 kv. administracinės ir pagalbinės patalpos (inventoriaus sandėliai, kūrinių saugyklos).

Pagrindinė informacija apie renginius ir parodas: http://www.umi.lt http://www.umi.lt/inkubatorius/galera/parodu-archyvas/https://www.facebook.com/www.umi.lt

UMI renginiuose 2015m. dalyvavo per 200 menininkų iš Lietuvos ir per 10 užsienio menininkų. Užupio meno inkubatoriaus kūrybinėse studijose 2015m. lengvatinėmis sąlygomis rezidavo 40 menininkų ir 7 kūrybinių verslų įmonės; Įgyvendinti projektai:

Lietuvos kultūros tarybos remiami projektai:

„Dizaino laboratorija“ – projektas, skirtas ugdyti jaunam dizaino kūrėjui, projektu kūrėjai buvo supažindinami su kūrybiniais procesais, skirtingų sričių specialistai ir mentoriai dalinosi savo patirtimi, skaitė paskaitas, visą mėnesį vyko gamybiniai procesai, geriausi kūrėjai buvo apdovanoti piniginiais prizais ir gavo galimybę sudaryti kontraktus su kūrybinių verslų įmonėmis. Viso projekte dalyvavo 24 jaunieji kūrėjai, 10 lektorių ir 5 mentoriai;

„D-Kids“ – projektas, skirtas 8-12 metų vaikams, projektu vaikai supažindinami su įvairiomis dizaino rūšimis, per 2 mėnesių kūrybinį procesą su vaikais dirba profesionalūs jaunos kartos dizaineriai;

Daugiau kaip 20 parodų, kuriose dalyvavo menininkai iš Lietuvos ir kitų šalių (Norvegija, Lenkija, Indonezija, Gruzija, Rusija, Latvija, ir kt.).

Daugiau kaip 100 kūrybinių mokymų, kursų (pvz. mokymai Užupio gimnazijos mokiniams, Sigutės Chlebinskaitės Knygų šalies kūrybinės dirbtuvės, Mildos Arčikauskaitės, Piotro Kostino, Kunigundos Dineikytės kūrybiniai kursai ir kt.);

4 meno dirbinių mugės (pvz. Užupio dizaino ir pramogų mugė, kalėdinė studijos SIX HANDS keramikos mugė, ir kt.;)

Daugiau kaip 30 kultūros vakarų, sociokultūrinių akcijų, perfomansų (pvz. Marijos Griniuk perfomanso meno festivalis „Reformat Vilnius“, Laisvo Balso studijos Saulėgrįžos koncertas, Konstantino Andrijausko paskaita „Globali Mongolija“ ir mongolų senosios muzikos koncertas, kino muzikos konferencija „Screen Music“, Romo Lileikio kino projekto „Ex Libris“ pristatymas ir kt.;

2 kūrybinės stovyklos vaikams ir jaunimui (pvz. kūrybinė stovykla vaikams „Prie Vilnelės“); 1 kūrybinė stovykla menininkams (pvz. Dailės terapijos seminaras Kalno galerijoje);

2 oficialios apdovanojių ceremonijos (pvz. „Rekūrai“ – kino operatorių gildijos laureatų apdovanojimo renginys;)

UMI ir kūrėjai rezidentai dalyvavo organizuojant Užupio respublikos renginius: „Neprigulimybės diena“, „Vėjo dienos“ ir kt.

Dalyvauta daugelyje pagrindinių Vilniaus miesto kultūros renginių ( pvz. „Kultūros naktis“, „Dizaino savaitė“ , ir kt.),

Priimta ir pravesta daugiau kaip 20 ekskursijų įvairių šalių ir miestų delegacijoms, Užupio svečiams;

2) Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. Įstaigos dalininkas – Vilniaus miesto savivaldybė.

Antrasis dalininkas -  Alternatyvus meno centras „Užupis“-2.

Dalininkų indėlis nuo įstaigos steigimo dienos išliko nepakitęs – po 200Lt.

Alternatyvus meno centras „Užupis“-2 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl savo kaip dalininko teisės dovanojimo;

Vilniaus miesto savivaldybės gautas finansavimas 2015m. – 44.842,45 Eur: iš jų veiklos sąnaudoms padengti – 43.655 Eur bei tarpdisciplininio meno projektui „Skriejantis Kristoforas“ – 1.187,44 Eur. Alternatyvus meno centras „Užupis“-2 finansavimo 2015m. gauta nebuvo;

3)  Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus.

-  Vilniaus miesto savivaldybės skirtas finansavimas pagal 9 programą “Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“ – 43 655 Eur

Lėšos panaudotos: darbo užokestis – 18 070 Eur, socialinis draudimas – 5 598 Eur, plėtros projekto sąskaitų apmokėjimas – 16 000 Eur, kitos veiklos išlaidos – 1 000 Eur, eksploatacinės išlaidos ir komunaliniai mokesčiai – 2 987 Eur.

-  Vilniaus miesto savivaldybės skirtas finansavimas investicinio projekto „VšĮ „Užupio meno

inkubatorius“ plėtra“ statybos ir įrengimo darbų sąskaitų apmokėjimui – 50 000 Eur. Lėšos panaudotos: objektų Užupio g. 2 rangovo UAB „Irdaiva“ ir Krivių g. 10 rangovo UAB „Garantas“ sąskaitų už atliktus darbus apmokėjimui.

-  ES paramos lėšos projekto „VšĮ „Užupio meno inkubatorius“ plėtra“ statybos ir įrengimo darbų sąskaitų apmokėjimui – 37 258,22 Eur. Lėšos panaudotos Rangovų UAB „Irdaiva“ ir UAB „Garantas“ sąskaitų už atliktus darbus apmokėjimui.

-  UMI Pajamos iš teikiamų paslaugų, lengvatinės kūrybinių studijų ir galerijos patalpų nuomos kūrėjams – 46 273,54 Eur. Lėšos panaudotos: darbo užokestis – 8 747,85 Eur , sodra – 3 002,95 Eur, patalpų išlaikymo sąnaudos (apsauga-672,84; dujos-2 482,02; elektra-6 055,84;

šiukšlių išvežimas-1 045,09; dujų katilo priežiūra-358,55;vanduo-1 786,41; kitos patalpų priežiūros sąnaudos – 3 596,63) – 15 997,38 Eur, ryšio paslaugos (internetas, mobilus) – 4 445,52 Eur, Patalpų nuoma (Užupio 2 iš Vilniaus miesto Savivaldybės) – 2 089,78 Eur, pastatų ir įrangos draudimas – 1 782,59 Eur, paslaugos pagal sutartis – 1 196,46 Eur, delspinigiai ir baudos – 1 270,75 Eur, banko mokesčiai – 217,61 Eur, grąžintos ES lėšos – 2 232,19 Eur, mokestis už statybos užbaigimo akto išdavimą – 90,00 Eur, transporto sąnaudos – 3 217,20 Eur, plėtros projekto sąskaitų apmokėjimas – 1 983,26 Eur.

-  Lietuvos kultūros tarybos remiamas projektas

„Dizaino laboratorija“ – 12 000 Eur. Lėšos panaudotos pagal projekto sąmatą; – Lietuvos kultūros tarybos remiamas projektas

„DKids“ – 2 450 Eur. Lėšos panaudotos pagal projekto sąmatą;

4)  Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus. Per 2015 metus ilgalaikio materialiojo turto įsigijo saugojimo spintą už 265,47 eurus;

5)  Įstaiga patyrė 118256 eurus sąnaudų, iš jų 35413 eurai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų;

6)  Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.

Metų pradžioje – 6 darbuotojai (direktorius 0,5 etato, techninės priežiūros darbų vadovas 0,25 etato, buhalterė 0,25 etato, parodų architektas 0,25 etato, projektų vadovė 0,75 etato, administratorė 0,5 etato). Viso 2,5 etato.

Metų pabaigoje – 8 darbuotojai: direktorius 0,5 etato, direktoriaus pavaduotoja 1,0 etato, projektų koordinatorė 0,5 etato, techninės priežiūros darbų vadovas 0,25 etato, buhalterė 0,25 etato, komunikacijos specialistė 0,5 etato, energetikas elektros ūkiui 0,25 etato, valytoja 0,25 etato. Viso 3,5 etato;

7)  Sąnaudos valdymo išlaidoms – 30742 eurai, iš darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 19138 eurai, transporto -3217 eurai, mobilaus ryšio – 1101 eurai, marketinginės -2731 eurai, buhalterinės paslaugos 1512 , kanceliarinės – 316 eurai, nario mokestis 120 eurų, personalo mokymai- 1195 eurai , kitos 1412 eurai;

8)  Įstaigos vadovo darbo užmokestis 7690 eurai plius socialinis draudimas 2383 eurai;

9)  Kolegialaus valdymo organo – įstaigos tarybos nariai darbo užmokesčio ar kitų išmokų negavo;

10)  Dalininko Alternatyvus meno centras „Užupis“-2 atstovo D.Laumenio 6 mėn. darbo vadybininko pareigose darbo užmokesčio sąnaudos – 2416 eurai plius socialinis draudimas 749 eurai.


 

 

Direktorius Giedrius Bagdonas                                                                                                                         2016.03.24

 

 

                                                                            UŽUPIO MENO INKUBATORIAUS

                                                                              2016 m. VEIKLOS PLANAS

 

 

Všį Užupio meno inkubatorius (toliau – UMI) tikslas – ugdyti jaunų kūrėjų ir kūrybinių verslų profesinius įgūdžius, skatinti verslumą bei kūrybinį potencialą, kurti pridėtinę vertę per sociokultūrinę veiklą.

Tikslinės grupės – jauni kūrėjai ir kūrybiniai verslai, Vilniaus m. gyventojai ir svečiai. Veikla vykdoma Užupio g. 2A ir Krivių 10A., Vilniuje

 

                                                                                              UMI veiklos uždaviniai:

-   telkti įvairių meno šakų menininkus, jų grupes ir su menu susijusius verslus plėtojančius asmenis (kūrybinių ir kultūrinių industrijų atstovus) vienoje erdvėje;

-  sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus;

-  skatinti menininkų verslumą;

-  sudaryti palankesnes sąlygas su menu susijusių verslų plėtrai;

-  glaudžiai bendradarbiauti su Užupio ir kitomis kūrybinėmis benduomenėmis;

-  vystyti inovacijų plėtrą;

-      sukurti daugiafunkcę rekreacinę ir kultūrinę zoną, konkurencingą ir patrauklią miesto bendruomenei bei svečiams.

1)      Viešosios įstaigos veikla įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

Veiklos, skirtos kultūrinių industrijų sričiai vystyti:

-    Galerijose ir renginių salėje pristatoma UMI reziduojančių menininkų kūryba, skatinamas jų verslumas, rengiamos parodos, kūrybinės dirbtuvės;

-  Kūrybinėse studijose reziduos apie 55 menininkai iš užsienio ir Lietuvos;

-   Planuojama surengti ne mažiau, kaip 20 parodų, iš kurių ne mažiau kaip pusė pristatys jaunųjų menininkų kūrybą;

-  Planuojama, kad kūrybinėse dirbtuvėse dalyvaus apie 900 žmonių;

-  Kultūrinio turizmo ekskursijose dalyvaus apie 4500 žmonių;

-  Parodas aplankys apie 16 750 žmonių.

-  Projektai su Vilniaus dailės akademija ir kitais partneriais, kurie įtrauks apie 100 jaunų menininkų;

Veiklos, skirtos kūrybinių industrijų sričiai vystyti:

-    Galerijose ir renginių salėje pristatoma UMI reziduojančių kūrybinių industrijų atstovų kūryba, skatinamas jų verslumas, rengiamos parodos, kūrybinės dirbtuvės;

-  Kūrybinėse studijose reziduos 8 SVV subjektai, 38 darbuotojai

-  Planuojama, kad kūrybinėse dirbtuvėse dalyvaus apie 100 žmonių;

-  Parodas aplankys apie 10 000 žmonių.

-  Projektai su Vilniaus dailės akademija, Asociacija Dizaino forumas, kitais partneriais, kurie įtrauks apie 100 jaunųjų kūrėjų;

Veiklos, skirtos bendruomeniškumui:

-    Kasmetiniai dalyvavimai projektuose/organizuojami projektai: Užupio pleneras, Tebūnie naktis, Kultūros diena, Dizaino savaitė ir kt.;

-  Projektai su Užupio bendruomene (pvz. Neprigulimybės diena, Vėjo dienos ir kt.)

2)     Viešosios įstaigos dalininkai;

Vilniaus miesto savivaldybė

3)  Viešosios įstaigos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus;

Numatoma, kad atsiskaičius už investicinio projekto įgyvendinimo darbus, įstaiga metus užbaigs pelningai;

  1. UMI uždirbtos lėšos iš teikiamų paslaugų, patalpų ir įrangos nuomos – apie 65,0 tūkst.Eur.
  2. Vilniaus miesto savivaldybės dotacija pagal 9 programą „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“ – 43,6 tūkst.Eur.
  3. Vilniaus miesto savivaldybės finansavimas galutiniam atsiskaitymui už projekto „VšĮ „Užupio meno inkubatorius“ plėtra“ darbus – 36,0 tūkst.Eur;
  4. Lėšos iš projektinės veiklos:

-  Lietuvos kultūros taryba;

-  VMS kultūros projektai;

-  LR Ūkio ministerija;

-  LR Užsienio reikalų ministerija;

-  Užsienio fondų kultūros projektų finansavimo priemonės;

-  kita projektinė veikla.

4)  Viešosios įstaigos darbuotojai.

Iš viso 5,0 etato:

-  Direktorius

-  Direktoriaus pavaduotoja

-  Kultūros veiklų vadybininkė

-  Projektų koordinatorė

-  Komunikacijos specialistė

-  Techninis prižiūrėtojas

-  Energetikas elektros ūkiui

-  Valytoja

 

 

Direktorius Giedrius Bagdonas

 

2016 m. sausio 26 d.