Pareigybinės instrukcijos

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės mero
2020 m. d.
potvarkiu Nr.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „UŽUPIO MENO INKUBATORIUS“ DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja viešosios įstaigos „Užupio meno inkubatorius“ (toliau – Įstaiga) direktoriaus (toliau – direktorius) pareigybės charakteristiką, specialiuosius reikalavimus asmeniui, einančiam šias pareigas, ir direktoriaus pareigybei priskirtas funkcijas.

2. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Įstaigos darbą, atsižvelgiant į Įstaigai priskirtus uždavinius ir vykdomas funkcijas, siekiant įgyvendinti Įstaigai iškeltus tikslus.

3. Direktorių konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia bei kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Vilniaus miesto savivaldybės meras.

4. Direktoriaus pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kategorijai.

5. Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Įstaigos veiklą, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Kultūros skyriaus vedėjo įsakymais, Įstaigos įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

6. Direktorių, jo nesant, pavaduoja Įstaigos direktoriaus pavaduotojas. Nesant direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo, direktorių pavaduoja Savivaldybės mero Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas asmuo.

7. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

8. Šis pareigybės aprašymas pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems norminiams teisės aktams ir esant būtinybei keičiamas Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos arba direktoriaus iniciatyva.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM DIREKTORIAUS

PAREIGAS

9. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

9.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

9.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų administracinio darbo patirtį meno, kultūros ir (ar) švietimo srityje arba ne mažesnę kaip 2 metų patirtį projektų valdyme;

9.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

9.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, kitus su Įstaigos veikla, kultūros ir švietimo politika susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;

9.5. būti susipažinusiam su Savivaldybės kultūros ir švietimo sklaidos ir plėtros procesais, Įstaigos valdymo principais ir veiklos specifika;

9.6. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

9.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

9.8. būti susipažinusiam su strateginio planavimo principais, turėti strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo įgūdžius; mokėti savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai pasirinkti metodus problemoms spręsti;

9.9. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

9.10. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

III. DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

10. Direktorius, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

10.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Įstaigos veiklą, užtikrindamas Įstaigai pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

10.2. gavęs Savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens pritarimą, tvirtina Įstaigos strateginį veiklos planą (ilgalaikį ir trumpalaikį);

10.3. formuoja Įstaigos biudžetą ir vykdo jo kontrolę;

10.4. teikia tvirtinimui Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai Įstaigos teikiamų paslaugų įkainius ir tarifus tais atvejais, jeigu tai nenumatyta įstatymais ar kitais teisės aktais;

10.5. teikia savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai einamųjų metų biudžeto programų sąmatas, veiklos ir finansines ataskaitas;

10.6. Įstaigos vardu sudaro sutartis, reikalingas Įstaigos funkcijoms vykdyti;

10.7. nustato Įstaigos struktūrinių padalinių tikslus ir uždavinius;

10.8. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Įstaigos darbuotojus;

10.9. leidžia darbuotojus atostogų, skiria drausmines nuobaudas, skatina, išleidžia į komandiruotes ir kvalifikacijos tobulinimo kursus, laikinai nušalina darbuotojus nuo darbo, jeigu jie darbo metu yra neblaivūs, apsvaigę nuo sąmoningai panaudotų narkotinių ar toksinių medžiagų;

10.10. organizuoja darbuotojų instruktavimą darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų klausimais, koordinuoja atitinkamų instrukcijų rengimą bei jas tvirtina;

10.11. kontroliuoja Įstaigos teikiamų paslaugų kokybę ir ją vertina, analizuoja ir teikia išvadas bei pasiūlymus Kultūros skyriaus vedėjui jai tobulinti, sudaro sąlygas ir skatina Įstaigos darbuotojus kelti savo kvalifikaciją;

10.12. organizuoja Įstaigos veiklos įsivertinimą (vidaus auditą), sudaro sąlygas išoriniam veiklos vertinimui (auditui) atlikti;

10.13. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

10.14. sudaro darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;

10.15. užtikrina Įstaigos pastatų ir teritorijos priežiūrą, pagal poreikį organizuoja įrenginių ir komunikacijų remontą, organizuoja investicinių projektų, finansinės ir ūkinės būklės gerinimo programų rengimą ir derina jas su Savivaldybės struktūriniu padaliniu, kurio reguliavimo sričiai yra priskirta Įstaiga;

10.16. atstovauja Įstaigai teismuose, bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių ir kitomis įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose ir derybose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis kultūros ir švietimo klausimais;

10.17. teikia informaciją visuomenei apie Įstaigos veiklą ir teikiamas paslaugas, Įstaigos interneto svetainėje skelbia veiklos, metines finansines ir kitas ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;

10.18. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Įstaigos įstatuose numatytas funkcijas, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus.

Užupio meno inkubatorius