Įstatai

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2016 m. liepos d.
sprendimu Nr.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „UŽUPIO MENO INKUBATORIUS“

ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga „Užupio meno inkubatorius“ (toliau – viešoji įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Viešoji įstaiga gali turėti savo simboliką ir antspaudą.

3. Viešosios įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga „Užupio meno inkubatorius“.

4. Viešosios įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai, t. y. dvylikos mėnesių laikotarpis, kuris prasideda sausio 1 d. ir pasibaigia gruodžio 31 d.

5. Viešosios įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

II SKYRIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS

6. Viešoji įstaiga veikia socialinėje, švietimo, kultūros ir meno srityse ir viešai teikia šių sričių paslaugas Vilniaus miesto ir Užupio gyventojams ir svečiams.

7. Viešosios įstaigos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant kultūrinę, meninę, švietėjišką ir kitokią visuomenei naudingą veiklą.

8. Viešoji įstaiga siekdama šių tikslų:

8.1. sudaro sąlygas jauniems Vilniaus menininkams kurti Užupyje, įrengia kūrybines dirbtuves ir kitas veiklos efektyvumą užtikrinančias patalpas, sutvarko ir panaudoja aplinkinės teritorijos vietovaizdžio ypatumus taip, kad ji taptų vienu vilniečių bendravimo centru, palaiko ryšius su užsienio panašiomis organizacijomis;

8.2. telkia savo išteklius ir aktyvia veikla pritraukia lėšas, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių fondais, valstybinėmis ir privačiomis struktūromis, kurių kompetencija atitinka viešosios įstaigos vykdomą veiklą arba kurios gali paremti viešąją įstaigą;

8.3. sudaro sąlygas vilniečiams realizuoti savo kultūrinius poreikius ir teikia kultūros paslaugas;

8.4. veiklą sieja su Užupio bendruomenės iniciatyvomis, pabrėždama rajono kultūrinį savitumą, organizuoja Užupiui ir Lietuvos Respublikai atstovaujančius renginius, kursus, paskaitas, kuria atributiką, puošia aplinką;

8.5. suteikia galimybę kūrėjams, kurių saviraiška netelpa tradiciniuose rėmuose ar nėra pakankamai subrendusi didelėms salėms, pristatyti savo požiūrį, rengia parodas, supažindinančias su Užupyje gyvenančių ir kuriančių dailininkų kūryba, pasaulio kultūros ir meno pasiekimais;

8.6. platina informaciją apie Užupį – savitą Vilniaus vietovę, kuria interneto svetainę, pristatančią viešąją įstaigą, spausdina Užupiui atstovaujančią literatūrą, platina atributiką, vykdo kūrybinius mainus, organizuoja renginius: parodas, plenerus, simpoziumus, seminarus, konferencijas, festivalius, konkursus, koncertus, kalendorines šventes; kultūrinius, mokslo, švietimo bei kūrybinius ir su tuo susijusius verslo renginius ir (ar) juose dalyvauja; puoselėja lietuvių tautos ir kitų kraštų kultūrą, papročius;

8.7. sudaro sąlygas paaugliams ir vaikams dirbti, mokytis, sportuoti, dalyvauti meninėje, kūrybinėje veikloje, rūpinasi estetiniu jų lavinimu;

8.8. sudaro sąlygas kūrybinių verslų plėtrai ir inovacijoms bei su tuo susijusių projektų ruošimui ir įgyvendinimui;

8.9. skatina ir plėtoja kūrybinį verslumą, mokslo, technologijų ir inovacijų vadybą, kuria mokslo ir kūrybinių verslų integravimo strategijas ir metodikas, ruošia projektus bei puoselėja meną;

8.10. skatina ekonominio augimo, bendruomeninių santykių, socialinės gerovės, mokslo tyrimų, regioninio bendradarbiavimo ir kultūros plėtrą;

8.11. skatina individualųjį kūrybiškumą, gebėjimus bei talentus, susijusius su kūrybinių verslų ir meno plėtojimu;

8.12. didina Lietuvos mokslo, kūrybinių verslų konkurencingumą, sudaro sąlygas kūrybingiems ir inovatyviems žmonėms dalyvauti kūrybinio verslo ir meno veikloje;

8.13. skatina mokslo, kultūros ir kūrybinio verslo bendradarbiavimą, mokslo, kūrybingumo ir inovacijų diegimą versle;

8.14. skatina kūrybinių verslų ir mokslo įstaigų steigimą bei plėtrą, įrengia ar organizuoja kūrybinių dirbtuvių ar kitų patalpų, skatinančių kūrybinės veiklos efektyvumą, įrengimą;

8.15. propaguoja ir diegia pažangias, novatoriškas, inovatyvias kūrybinių verslų idėjas, technologijas ir kūrybinę veiklą, kelia inovacijų kultūrą ir kūrybiškumą Lietuvoje;

8.16. padeda užmegzti kontaktus tarp potencialių verslo bei mokslo partnerių ir kitų kūrybinių bendruomenių; 

8.17. teikia paramą fiziniams ir juridiniams asmenims, susijusiems su kūrybinių verslų, kultūros, mokslo bei švietimo plėtra ir propagavimu;

8.18. remia meną, kūrybinius verslus ir kultūrą propaguojančius leidinius, užsienyje pristato ir populiarina Lietuvos meną, mokslą, kūrybinį verslumą ir kultūrą;

8.19. ruošia ir įgyvendina programas, projektus bei akcijas, kurios padėtų įsigyti finansinių lėšų viešosios įstaigos tikslams įgyvendininti;

8.20. užtikrina teikiamų paslaugų kokybę ir pagrįstas paslaugų kainas;

8.21. skleidžia informaciją ir reklamą per spaudą, radiją, televiziją, internetą, kaupia ir sistemina su viešosios įstaigos veiklos sritimis susijusią medžiagą.

9. Viešosios įstaigos veiklos rūšys (veiklos sritys ir rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.):

9.1. tekstilės audimas 13.2;

9.2. tekstilės apdaila 13.3;

9.3. kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba 16.23;

9.4. padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo reikmenų gamyba 16.24.10;

9.5. kitų medienos gaminių gamyba, dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 16.29;

9.6. vokų ir atvirukų gamyba 17.23.20;

9.7. laikraščių spausdinimas 18.11;

9.8. kitas spausdinimas 18.12;

9.9. parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla 18.13;

9.10. įrišimas ir susijusios paslaugos 18.14;

9.11. įrašytų laikmenų tiražavimas 18.20;

9.12. keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba 23.41;

9.13. papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba 32.12;

9.14. žaidimų ir žaislų gamyba 32.4;

9.15. kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba 32.99;

9.16. nespecializuota didmeninė prekyba 46.90;

9.17. mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 47;

9.18. kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse 47.19;

9.19. knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.61;

9.20. laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.62;

9.21. muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.63;

9.22. sandėliavimas ir saugojimas 52.10;

9.23. leidybinė veikla 58;

9.24. knygų leidyba 58.11;

9.25. žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba 58.12;

9.26. laikraščių leidyba 58.13;

9.27. žurnalų ir periodinių leidinių leidyba 58.14;

9.28. kita leidyba 58.19;

9.29. kita programinės įrangos leidyba 58.29;

9.30. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba 59.11;

9.31. pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas 59.12;

9.32. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas 59.13;

9.33. kino filmų rodymas 59.14;

9.34. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba 59.20;

9.35. radijo programų transliavimas 60.10;

9.36. televizijos programų rengimas ir transliavimas 60.20;

9.37. kompiuterių programavimo veikla 62.01;

9.38. kompiuterių konsultacinė veikla 62.02;

9.39. kompiuterinės įrangos tvarkyba 62.03;

9.40. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla 62.09;

9.41. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla 63.11;

9.42. kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla 63.99;

9.43. teisinė veikla 69.10;

9.44. viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla 70.21;

9.45. konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla 70.22;

9.46. biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72.11;

9.47. kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72.19;

9.48. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72.20;

9.49. reklamos agentūrų veikla 73.11;

9.50. atstovavimas žiniasklaidai 73.12;

9.51. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 73.20;

9.52. specializuota projektavimo veikla 74.10;

9.53. fotografavimo veikla 74.20;

9.54. kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla 74.90;

9.55. poilsio ir sporto prekių nuoma ir išperkamoji nuoma 77.21;

9.56. vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma 77.22;

9.57. kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma 77.29;

9.58. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma 77.33;

9.59. intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma 77.40;

9.60. įdarbinimo agentūrų veikla 78.10;

9.61. laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla 78.20;

9.62. kitas darbo jėgos teikimas 78.30;

9.63. kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla 82.11;

9.64. fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla 82.19;

9.65. užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla 82.20;

9.66. posėdžių ir verslo renginių organizavimas 82.30;

9.67. kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla 82.99;

9.68. sportinis ir rekreacinis švietimas 85.51;

9.67. kultūrinis švietimas 85.52;

9.68. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas 85.59;

9.69. švietimui būdingų paslaugų veikla 85.60;

9.70. kita stacionarinė globos veikla 87.90 ;

9.71. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla 88.99;

9.72. scenos pastatymų veikla 90.01;

9.73. scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla 90.02;

9.74. bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla 91;

9.75. bibliotekų ir archyvų veikla 91.01;

9.76. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93;

9.77. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93.29.

10. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, viešoji įstaiga gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

III SKYRIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

11. Viešoji įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems įstatams ir veiklos tikslams.

12. Viešajai įstaigai neleidžiama:

12.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta šiuose įstatuose;

12.2. neatlygintinai perduoti viešosios įstaigos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 17 straipsnio 10 dalyje numatytą atvejį;

12.3. skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens;

12.4. užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;

13. Viešoji įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.

14. Viešoji įstaiga turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

15. Viešoji įstaiga įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti ir teikti labdarą ir paramą.

IV SKYRIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI, NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA

16. Viešosios įstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs viešajai įstaigai įnašą ir viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos šių įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka.

17. Viešosios įstaigos steigėjai, Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka perdavę viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais.

18. Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys tapti viešosios įstaigos dalininkais, pateikia viešosios įstaigos vadovui rašytinį prašymą. Gavęs tokį prašymą, viešosios įstaigos vadovas per 30 dienų sušaukia visuotinį dalininkų susirinkimą, kuriame priimamas sprendimas dėl naujų dalininkų priėmimo ir nustatoma naujų dalininkų įnašų perdavimo viešajai įstaigai tvarka. Nauju dalininku asmuo taip pat gali tapti įgijęs visą arba dalį įstatymų nustatyta tvarka perleidžiamo įstaigos dalininko turto (įnašo).

19. Nauji dalininkai įgyja turtines ir neturtines teises nuo įnašų perdavimo viešajai įstaigai momento.

20. Asmuo, norintis tapti dalininku, per 30 dienų nuo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos į viešosios įstaigos sąskaitą privalo sumokėti nustatyto dydžio įnašą. Turtinis įnašas perduodamas įstaigai turto perdavimo ir priėmimo aktu.

21. Viešosios įstaigos dalininkas turi tokias neturtines teises:

21.1. dalyvauti ir balsuoti viešosios įstaigos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose;

21.2. susipažinti su viešosios įstaigos dokumentais ir gauti viešosios įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą įstaigos buveinėje per 7 dienas nuo rašytinio pateikimo vadovui dienos;

21.3. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo ir kitų viešosios įstaigos valdymo organų sprendimus arba veiksmus, taip pat pripažinti negaliojančiais valdymo organų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, šiems įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams;

21.4. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti viešosios įstaigos valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius viešosios įstaigos veiklos tikslams ar pažeidžiančius viešosios įstaigos valdymo organo kompetenciją;

21.5. sudaryti balsavimo teisės perleidimo sutartį;

21.6. kitas šiuose įstatuose ir teisės aktuose nustatytas neturtines teises.

22. Viešosios įstaigos dalininkas turi teisę palikti testamentu, parduoti ar kitokiu būdu perleisti savo dalininko teises kitiems asmenims.

V SKYRIUS

DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

 1. Apie ketinimą parduoti dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti viešosios įstaigos vadovui (kartu nurodyti dalininko teisių pardavimo kainą).
 2. Vadovas per 5 dienas nuo dalininko pranešimo gavimo dienos apie tai šių įstatų 81 punkte nurodytu būdu informuoja kitus viešosios įstaigos dalininkus (kartu nurodo dalininką, kuris parduoda dalininko teises, ir dalininko teisių pardavimo kainą) ir šių įstatų nustatyta tvarka šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl viešosios įstaigos dalininko, kuris pirktų parduodamas dalininko teises, priimti.
 3. Visuotiniame dalininkų susirinkime paaiškėjus, kad už nustatytą kainą dalininko teisių neperka nė vienas viešosios įstaigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas parduoti kitam asmeniui.
 4. Jeigu viešosios įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teisės parduodamos šio dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant šių įstatų 23–25 punktuose nurodytų veiksmų.
 5. Savivaldybės viešosios įstaigos dalininko teisės gali būti parduotos ar perduotos kitiems asmenims Viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais.

VI SKYRIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ORGANAI

 1. Viešoji įstaiga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
 2. Viešoji įstaiga negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per savo dalininkus.
 3. Viešoji įstaiga turi tokius organus – visuotinį dalininkų susirinkimą (viešosios įstaigos savininką), vienasmenį valdymo organą − viešosios įstaigos vadovą ir kolegialų valdymo organą – viešosios įstaigos tarybą.
VII SKYRIUS
VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS
 1. Visuotinis dalininkų susirinkimas (toliau – susirinkimas) yra aukščiausias viešosios įstaigos organas.
 2. Susirinkimo kompetencija:
  1. keisti ir papildyti viešosios įstaigos įstatus;
  2. rinkti ir atšaukti viešosios įstaigos tarybos narius;
  3. skirti auditorių ir nustatyti jam atlyginimo už darbą dydį ir tvarką;
  4. tvirtinti viešosios įstaigos metinę finansinę atskaitomybę;
  5. priimti sprendimus dėl viešosios įstaigos filialų bei atstovybių steigimo;
  6. priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, kurio vertė didesnė nei 15000 Eur;
  7. priimti sprendimus dėl viešosios įstaigos pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo.
  8. priimti sprendimus dėl viešosios įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
  9. priimti sprendimus dėl naujų dalininkų priėmimo;
  10. tvirtinti viešosios įstaigos veiklos strategiją;
  11. tvirtinti viešosios įstaigos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašą;
  12. tvirtinti konkurso vadovo pareigoms nuostatus;
  13. tvirtinti kitų pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašą ir kvalifikacinius reikalavimus;
  14. tvirtinti konkurso kitoms pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, nuostatus įstatymų nustatyta tvarka;
  15. nustatyti viešosios įstaigos vertinimo kriterijus;
  16. spręsti kitus Viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose įstatuose susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
 3. Eilinį susirinkimą viešosios įstaigos vadovas privalo sušaukti kasmet per 4 mėnesius nuo viešosios įstaigos finansinių metų pabaigos.
 4. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi taryba bei ½ visų viešosios įstaigos dalininkų.
 5. Susirinkimas gali būti šaukiamas ir teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi viešosios įstaigos dalininkas ar organo narys.
 6. Už susirinkimo organizavimą yra atsakingas viešosios įstaigos vadovas. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą viešosios įstaigos vadovas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui registruotu laišku arba įteikia pasirašytinai. Pranešime turi būti nurodyta šaukiamo susirinkimo data, vieta ir darbotvarkė. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nurodyto termino, jei su tuo pasirašytinai sutinka visi dalininkai. Dalininkas gali įgalioti dalyvauti susirinkime ir kitą asmenį.
 7. Susirinkime kiekvienas dalininkas turi po vieną balsą nepriklausomai nuo jo įnašo į viešosios įstaigos kapitalą dydžio.
 8. Susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų dalininkų. Šių įstatų 32.7. punkte numatyti sprendimai priimami kvalifikuota ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma. Kiti sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma.
 9. Jeigu susirinkimas negali įvykti dėl to, kad nedalyvauja 2/3 visų dalininkų, viešosios įstaigos vadovas ne vėliau kaip per 1 mėnesį privalo suorganizuoti pakartotinį susirinkimą, kuris turės teisę priimti naujus sprendimus pagal tą pačią darbotvarkę, nesvarbu kiek dalininkų susirinktų.
 10. Jeigu viešojoje įstaigoje yra tik vienas dalininkas, jo sprendimai prilyginami susirinkimo sprendimams.

VIII SKYRIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVAS

 1. Viešosios įstaigos vadovas yra direktorius (toliau – direktorius), į pareigas parenkamas konkurso būdu teisės aktuose nustatyta tvarka. Jį skiria ir atleidžia susirinkimas. Direktorius yra skiriamas 3 metams. Direktoriaus kadencijų skaičius neribojamas. Direktorius negali užsiimti veikla, nesuderinama su direktoriaus pareigomis viešojoje įstaigoje.
 2. Direktoriaus kompetencijai priklauso:
  1. organizuoti ir vadovauti viešosios įstaigos veiklai, pagal kompetenciją vykdyti susirinkimo ir viešosios įstaigos tarybos sprendimus, šaukti eilinius ir neeilinius visuotinius dalininkų susirinkimus;
  2. rengti ir teikti susirinkimui tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, viešosios įstaigos tarybai – ketvirtines ir metinę veiklos ataskaitas;
  3. atsiskaityti su viešąją įstaigą remiančiais Lietuvos ir užsienio fondais, įmonėmis ar organizacijoms;
  4. tvarkyti viešosios įstaigos turtą, įskaitant ir pinigines lėšas, atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankų įstaigose;
  5. veikti viešosios įstaigos vardu, atstovauti viešajai įstaigai teisme, valdžios ir valdymo institucijose bei santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis, suteikti įgaliojimus kitiems asmenims vykdyti savo kompetencijai priskirtas funkcijas;
  6. priimti ir atleisti iš darbo viešosios įstaigos darbuotojus, sudaryti su jais darbo sutartis, skirti jiems nuobaudas ir paskatinimus;
  7. savo kompetencijos klausimais leisti įsakymus, reguliuojančius viešosios įstaigos padalinių ir darbuotojų darbą;
  8. sudaryti sandorius viešosios įstaigos vardu, laisvai disponuoti turtu, kurio vertė yra ne didesnė kaip 5000 Eur. Turtą, kurio vertė didesnė negu 5000 Eur, direktorius gali parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti, suteikti panaudai, taip pat laiduoti ar garantuoti juo savo ar kitų subjektų prievolių vykdymą tik gavęs viešosios įstaigos tarybos, o kai turto vertė didesnė kaip 15000 Eur, – susirinkimo sutikimą.
  9. susirinkimo sprendimu steigti viešosios įstaigos filialus bei atstovybes.
 3. Direktorius kartu su vyriausiuoju finansininku yra atsakingi už viešosios įstaigos buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka
 4. Direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti viešosios įstaigos nuostolius, atsiradusius dėl tiesioginės jo kaltės, išskyrus tuos atvejus, kai nuostoliai yra padaryti dėl normalios komercinės rizikos bei esant force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybėms.
 5. Direktorius vykdo ir kitas funkcijas, kurios tiesiogiai ar pagal savo esmę nėra priskirtinos dalininkų susirinkimui.
 6. Susirinkimo įgaliotas asmuo viešosios įstaigos vardu sudaro darbo sutartį su direktoriumi ir ją nutraukia. Su direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.
 7. Darbo ginčai tarp direktoriaus ir viešosios įstaigos nagrinėjami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
 8. Viešosios įstaigos darbuotojai turi teisę sudaryti sandorius viešosios įstaigos vardu tik tuo atveju, kai direktorius juos įgalioja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TARYBA

 1. Viešosios įstaigos taryba (toliau – taryba) yra kolegialus valdymo organas. Taryba sudaroma iš septynių narių: po du atstovus siūlo Vilniaus miesto savivaldybė, Užupio bendruomenė ir Vilniaus dailės akademija, vieną atstovą – asociacija alternatyvus meno centras ,,Užupis“ – 2. Tarybos veiklai vadovauja tarybos pirmininkas, kurį iš tarybos narių renka tarybos nariai. Tarybą sudaro, tarybos narius skiria ir atšaukia susirinkimas. Nesibaigus tarybos kadencijai, esant atitinkamo tarybos narį (-ius) pasiūliusio asmens rašytiniam prašymui susirinkimas atšaukia to asmens pasiūlymu paskirtą tarybos narį (-ius). Kitas (-i) to asmens pasiūlytas (-i) atstovas (-ai) skiriamas (-i) nariu (-iais) iki tarybos kadencijos, kuriai ji buvo sudaryta, pabaigos arba iki bus sudaryta nauja taryba. Išimtiniais atvejais esant svarbioms priežastims susirinkimas turi teisę atsisakyti skirti tarybos nariu atitinkamo asmens pasiūlytą (-us) atstovą (-us) raštu informuodamas atitinkamą asmenį apie tokio atsisakymo motyvus ir prašydamas šio asmens pasiūlyti naują kandidatą (-us).
 2. Taryba yra sudaroma 3 metų laikotarpiui. Pasibaigus tarybos narių kadencijai, tarybos veikla yra vykdoma tol, kol bus sudaryta nauja taryba, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Tarybos pirmininko ir jos narių kadencijų skaičius yra neribojamas.
 3. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau negu 1/2 tarybos narių. Posėdžio metu tarybos priimti sprendimai yra teisėti, jeigu už juos balsuoja ne mažiau negu 1/2 posėdyje dalyvaujančių tarybos narių. Nariai turi lygias balso teises. Sprendimai tarybos posėdyje priimami balsų dauguma, balsams pasiskirsčius po lygiai – lemia pirmininko balsas. Tarybos posėdžius šaukia jos pirmininkas ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Gavęs bent dviejų tarybos narių prašymą tarybos pirmininkas privalo sušaukti tarybos posėdį per 30 kalendorinių dienų.
 4. Tarybos kompetencija:
  1. teikti siūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl direktoriaus atleidimo. Tarybai pasinaudojus šiame punkte numatyta teise, susirinkimas svarsto dėl tokio tarybos siūlymo įgyvendinimo;
  2. teikti siūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl direktoriaus skyrimo tvarkos ir konkretaus kandidato (-ų) į direktorius. Susirinkimas sudaro sąlygas tarybai teikti pasiūlymus dėl direktoriaus skyrimo tvarkos (konkurso sąlygų, terminų ir kt.) ir esant galimybei įtraukia tarybos narius (nesant galimybės – tarybos paskirtus atstovus) į direktoriaus konkurso (atrankos) komisiją;
  3. teikti siūlymus susirinkimui dėl kitų viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose įstatuose susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų sprendimo. Tarybai pasinaudojus šiame punkte numatyta teise, susirinkimas svarsto dėl tarybos siūlymų įgyvendinimo;
  4. svarstyti ir teikti siūlymus direktoriui dėl vidaus darbo taisykl;
  5. svarstyti ir teikti siūlymus direktoriui dėl darbo užmokesčio ir darbuotojų skyrimo ar atleidimo. Svarstyti ir derinti direktoriaus teikiamus siūlymus dėl įstaigos darbuotojų skyrimo ar atleidimo. Svarstyti ir teikti siūlymus direktoriui dėl viešosios įstaigos organizacinės struktūros, pareigybių sąrašo, jų funkcijų ir atsakomybių, pareigybių aprašymų;
  6. priimti sprendimą sušaukti susirinkimą;
  7. nustatyti prioritetines veiklos kryptis ir tvirtinti veiklos programas. Tvirtinti viešosios įstaigos renginių, parodų ir kitos veiklos ketvirtinius ir metinius planus;
  8. derinti ir tvirtinti studijų (patalpų) paskirstymo menininkams tvarką, numatančią rezidentų atranką, vykdyti rezidentų atranką pagal nustatytą tvarką, taip pat atsižvelgiant į sudarytų ir galiojančių sutarčių nuostatas derinti ir tvirtinti nuomos rezidentams terminus ir sąlygas;
  9. susipažinti su lėšų, gautų iš įvairių šaltinių, sąmata ir tų lėšų panaudojimu, piniginių įplaukų bei išlaidų srautais atsiskaitomosiose sąskaitose ir kasoje;
  10. susipažinti su viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkiniu iki teikiant jį tvirtinti susirinkimui;
  11. svarstyti ir tvirtinti viešosios įstaigos ketvirtines ir metinę veiklos ataskaitas. Susipažinti su įstaigos ketvirtinėmis finansinėmis ataskaitomis;
  12. Įgyvendinti kitas šiuose įstatuose numatytas teises ir vykdyti pareigas.
X SKYRIUS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TURTAS, ŠALTINIAI IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKA   
       
 1. Viešosios įstaigos turtą sudaro steigėjų (dalininkų) jai perduotas turtas, taip pat turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai, kitas teisėtai įsigytas turtas. Viešajai įstaigai turtas gali būti perduotas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais.
 2. Viešosios įstaigos lėšų šaltiniai gali būti tokie:
  1.   dalininkų (savininko) skiriamos lėšos;
  2. pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus;
  3. valstybės ar Savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;
  4. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
  5. lėšos, gautos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
  6. kitos teisėtai įgytos lėšos.
 3. Lėšoms, gautoms iš valstybės ar Savivaldybės biudžetų bei fondų panaudoti turi būti sudaryta išlaidų sąmata. Iš valstybės ar Savivaldybės biudžetų gautos lėšos turi būti laikomos atskiroje sąskaitoje.
 4. Lėšoms, gautoms iš kitų šaltinių, panaudoti išlaidų sąmata sudaroma tada, kai to reikalauja lėšas suteikiantys subjektai.
 5. Lėšos, gautos kaip labdara ar parama arba pagal testamentą, naudojamos teikėjo arba testatoriaus nurodymu viešosios įstaigos numatytai veiklai vykdyti. Šios lėšos turi būti laikomos atskiroje viešosios įstaigos sąskaitoje.
 6. Tarptautinių institucijų ir fondų asignavimai, paramos ar specialių projektų lėšos naudojamos ir už jas atsiskaitoma pagal tarptautinių institucijų nustatytas procedūras ir tvarką.
 7. Lėšos, iš kurių yra suformuotas viešosios įstaigos dalininkų kapitalas, gali būti panaudotos tik šiuose įstatuose nustatytiems viešosios įstaigos veiklos tikslams siekti.
 8. Kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka juridiniai asmenys viešajai įstaigai turtą perduoda panaudos pagrindais, šio turto naudojimo paskirtis, sąlygos, terminai, panaudos davėjo ir gavėjo turtinės ir neturtinės teisės bei pareigos nustatomos panaudos sutartyje. Valstybės institucija, perdavusi viešajai įstaigai turtą panaudos pagrindais, turi teisę tikrinti, ar šis turtas naudojamas pagal paskirtį.
XI SKYRIUS

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 1. Viešosios įstaigos finansinę veiklą kontroliuoja auditorius.
 2. Viešosios įstaigos auditoriumi gali būti veiklus fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos atestatą, arba įmonė, teikianti audito paslaugas. Auditoriumi negali būti viešosios įstaigos tarybos narys ar viešosios įstaigos dalininkas.
 3. Auditorių vieniems metams skiria bei apmokėjimo už darbą tvarką nustato susirinkimas. Sutartį su auditoriumi sudaro viešosios įstaigos direktorius.
 4. Vykdydamas savo pareigas, auditorius privalo:
  1. tikrinti viešosios įstaigos metinę finansinę atskaitomybę bei kitus finansinės veiklos dokumentus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą bei mokesčius, auditą ir auditoriaus darbą reglamentuojančiais teisės aktais bei viešosios įstaigos ir auditoriaus sutarties sąlygomis;
  2. atlikti kitus patikrinimus susirinkimo pavedimu;
  3. informuoti susirinkimą apie visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
  4. saugoti viešosios įstaigos paslaptis, kurias sužinojo tikrindamas jos veiklą.
 5. Auditorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą viešosios įstaigos veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

XII SKYRIUS

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 1. Sprendimus steigti viešosios įstaigos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina susirinkimas.
 2. Viešosios įstaigos filialas – tai juridinio asmens teisių neturintis struktūrinis viešosios įstaigos padalinys, steigiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje, turintis atskirą buveinę ir administraciją ir atliekantis visas arba dalį viešosios įstaigos funkcijų.
 3. Filialas veikia pagal pagal patvirtintus filialo nuostatus.
 4. Filialo turtas apskaitomas viešosios įstaigos finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo atskaitomybėje.
 5. Filialai registruojami ir išregistruojami teisės aktų nustatyta tvarka.

XIII SKYRIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 1. Viešoji įstaiga gali būti reorganizuojama, likviduojama Viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Viešoji įstaiga gali būti pertvarkyta į biudžetinę įstaigą, taip pat paramos ir labdaros fondą Civilinio kodekso, Viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Institucija, nutarusi likviduoti viešąją įstaigą, skiria likvidatorių, nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Likvidatorius turi viešosios įstaigos valdymo organų teises ir pareigas. Jis atstovauja likviduojamai viešajai įstaigai valstybės valdžios ir valdymo institucijose ir kitais su juridiniais ir fiziniais viešosios įstaigos asmenimis susijusiais atvejais.

XIV SKYRIUS

ĮSTATŲ KEITIMAS

 1. Teisę keisti ir papildyti šiuos įstatus turi susirinkimas.
 2. Įstatų pakeitimai ir papildymai tvirtinami Susirinkime 2/3 jame dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma.
 3. Pakeistus įstatus pasirašo susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti įstatus, įgaliotas asmuo.
 4. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka momento.

XV SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMAS DALININKAMS

 1. Direktorius privalo raštu pranešti dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės viešosios įstaigos veiklai.
 2. Dalininkai turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti susipažinti su viešosios įstaigos dokumentais ir gauti viešosios įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą.
 3. Dalininkui raštu pareikalavus viešoji įstaiga ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti dalininkui galimybę susipažinti ir pateikti šių dokumentų kopijas: įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos, veiklos ataskaitos, auditoriaus išvados bei audito ataskaitos, visuotinio dalininkų susirinkimo protokolų ir kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai, dalininkų sąrašo ir kitų viešosios įstaigos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybos) paslapties.

XVI SKYRIUS

PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 1. Viešą informaciją, su kuria reikia supažindinti viešosios įstaigos dalininkus ir (ar) kitus asmenis, direktorius turi paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir pranešti kiekvienam dalininkui pasirašytinai arba registruotu laišku teisės aktuose numatytais terminais.
 2. Susirinkimo sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti dalininkus arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Už sprendimų ir pranešimų turinį ir paskelbimą atsako direktorius.
 3. Apie sprendimą pertvarkyti arba likviduoti viešąją įstaigą turi būti paskelbta viešai dienraštyje „Lietuvos rytas“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba paskelbta vieną kartą ir pranešta raštu visiems kreditoriams.
 4. Apie parengtas viešosios įstaigos reorganizavimo sąlygas turi būti paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“ tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba paskelbta vieną kartą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl reorganizavimo, ir pranešta raštu visiems viešosios įstaigos kreditoriams.

XVII SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMAS VISUOMENEI

 1. Direktorius turi parengti ir pateikti eiliniam susirinkimui praėjusių finansinių metų viešosios įstaigos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo gali susipažinti su ja viešosios įstaigos buveinėje pateikęs prašymą.
 2. Informaciją apie viešosios įstaigos veiklą, pateikiamą visuomenei, nustato susirinkimas, o už jos pateikimą yra atsakingas direktorius.
Užupio meno inkubatorius