Pareigybinės instrukcijos

PATVIRTINTA
VšĮ Užupio meno inkubatoriaus
direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 19 d.
įsakymu Nr. DS19-06

VŠĮ UŽUPIO MENO INKUBATORIAUS KOMUNIKACIJOS SPECIALISTO PAREIGINIAI NUOSTATAI

Nr. 4

I. BENDROJI DALIS

1. Komunikacijos specialisto pareigoms į VšĮ Užupio meno inkubatorių užimti priimamas asmuo:

 • turintis aukštąjį išsilavinimą, kultūros, švietimo ar vadybos srityje;
 • turintis ne mažiau nei trijų metų analogiško darbo patirties;
 • puikiai dirbantis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet bei išmanantis operacinių sistemų MS Windows darbą;
 • mokantis dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
 • gerai mokantis valstybinę lietuvių kalbą;
 • puikiai išmanantis lietuvių kalbos kultūros ir dokumentų rengimo taisykles;
 • puikiai mokantis žodžiu bei raštu anglų ir rusų kalbas;
  mokantis puikiai bendrauti su kolegomis ir klientais.

2. Komunikacijos specialistas turi būti diplomatiškas, komunikabilus, pareigingas, mandagus, greitos orientacijos, racionaliai mąstantis, mokantis vadovauti ir organizuoti, sugebantis savarankiškai spręsti įvairius veiklos klausimus.

3. Komunikacijos specialisto pareigoms priima ir atleidžia, nustato jo pareigybinį atlyginimą ir sudaro darbo sutartį įstaigos direktorius.

4. Komunikacijos specialistas tiesiogiai pavaldus VšĮ Užupio meno inkubatoriaus direktoriaus pavaduotojui.

5. Darbuotojas, įstaigos vadovui paprašius, turi atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius dvejus darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms, jei darbo sutartis nutraukiama darbuotojo iniciatyva ir dėl darbuotojo kaltės.

6. Komunikacijos specialistui draudžiama ateiti į darbą neblaiviam, darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines bei toksines medžiagas.

7. Komunikacijos specialistas turi žinoti ir išmanyti:

 • VšĮ Užupio meno inkubatoriaus įstaigos veiklos sritį, specializaciją ir struktūros ypatumus;
 • įstatymus ir norminius teisės aktus, reglamentuojančius verslo bei komercijos veiklą;
 • rinkodaros, kainodaros principus;
 • reprezentavimo tvarkymą;
 • marketingo organizavimo pagrindus;
 • projektų valdymą;
 • kaip apdoroti informacija šiuolaikinėmis techninėmis kompiuterinės technikos, komunikacijų ir ryšio priemonėmis;
 • dokumentų priėmimo, saugojimo, atidavimo į archyvą tvarką;
 • įstaigos valdymo struktūrą;
 • įstaigos darbo tvarkos taisykles;
 • darbų saugos ir sveikatos norminius aktus, gaisrinės saugos taisykles.

8. Komunikacijos specialistas savo veikloje privalo vadovautis:

 • Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais norminiais teisės aktais;
 • įstaigos nuostatais ir įstatais;
 • šiais pareiginiais nuostatais;
 • įstaigos vadovo įsakymais;
 • darbo tvarkos taisyklėmis.

II. PAREIGOS

9. Komunikacijos specialistas privalo nepriekaištingai vykdyti savo pareigas ir pavestus įpareigojimus.

10. Vykdyti įstaigos vadovo pateiktas užduotis ir planus bei laiku atsiskaityti už jų įvykdymą.

11. Dalyvauti vykdant inovacinę veiklą, rengiant reklaminę strategiją, susijusią su verslo bei komercinės veiklos plėtra.

12. Formuoti įstaigos viešųjų ryšių, strateginių partnerysčių, interneto rinkodaros projektų principus, užtikrinti jų įgyvendinimą.

13. Kurti projektų strategiją, organizuoti jos įgyvendinimą ir vykdyti kontrolę.

14. Rengti ES lėšomis finansuojamų projektų paraiškas, ruošti dokumentus paramos gavimui.

15. Bendrauti ir bendradarbiauti su struktūrinių fondų administravimo sistemoje dalyvaujančiomis organizacijomis.

16. Prižiūrėti ir įgyvendinti vykdomus projektus.

17. Teikti informaciją (ataskaitas ir pan.) susijusią su projektais struktūrinių fondų administravimo sistemoje dalyvaujančioms organizacijoms.

18. Stebėti ES paramos aplinką šalyje bei teikti pasiūlymus vadovybei dėl papildomų priemonių, pagal kurias būtų galima rengti naujas paraiškas projektams.

19. Koordinuoti projekto komandos darbus, analizuoti galimus rizikos veiksnius, imtis visų galimų prevencijos priemonių rizikai šalinti.

20.Užtikrinti efektyvią komercinę veiklą.

21. Kurti tiesioginius rinkodaros projektus, reklamines priemones.

22. Analizuoti rinką, aktyviai reaguoti į pokyčius konkurencinėje aplinkoje.

23. Didinti teikiamų paslaugų žinomumą.

24. Formuoti įstaigos atstovavimo bei partnerystės ryšių palaikymo principus.

25. Vykdyti rinkos segmentavimo tyrimus.

26. Įstaigos interesų atstovavimas bendradarbiaujant su išorinėmis kompanijomis projektų ir reklamos srityse.

27. Planuoti projektų biudžetą, jo vykdymą ir kontrolę.

28. Paskirstyti darbo užduotis tiesiogiai pavaldiems darbuotojams.

29. Kontroliuoti darbuotojų darbo discipliną ir sąžiningą, pareigų vykdymą.

30. Esant ginčams ar konfliktinėms situacijoms, nedelsiant informuoti įstaigos vadovybę.

31. Rodyti reikalingą elgesio bei korektiškumo pavyzdį visiems aplinkiniams.

32. Siekti geresnių darbo rezultatų, pastoviai tobulinti žinias ir profesinę patirtį, domėtis naujausiais moksliniais pasiekimais ir laimėjimais bei juos taikyti savo veikloje.

33. Nepažeisti įstaigos vadovo nurodymų, vengti bet kokio neigiamo poveikio įstaigos reputacijai.

34. Laikytis tarnybinės etikos reikalavimų.

35. Griežtai laikytis konfidencialios informacijos slaptumo.

36. Laikytis darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

37. Periodiškai tikrintis sveikatą, pagal įmonėje patvirtintą darbuotojų sveikatų tikrinimografiką.

38. Atskleidus neteisėtus įstaigos darbuotojų veiksmus, pranešti apie tai administracijos vadovui – įstaigos generaliniam direktoriui, kad būtų užkirstas kelias neteisėtiems veiksmams.

39. Pastebėjęs kitą neblaivų darbuotoją, privalo apie tai nedelsdamas pranešti administracijai ir, esant reikalui, imtis priemonių galimai nelaimei užkirsti.

III. TEISĖS

40. Siūlyti įstaigos vadovui būdus, kaip tobulinti darbą, susijusį su šiuose pareiginiuose nuostatuose numatytomis pareigomis.

41. Komunikacijos specialistas turi teisę:

 • ginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus LR darbo kodekso ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka;
 • sužinoti apie jo darbo aplinkoje esančius sveikatai pavojingus ir kenksmingus veiksnius;
 • atsisakyti dirbti, jeigu atsirado pavojus sveikatai ar gyvybei;
 • reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;
 • atsisakyti vykdyti užduotis bei nurodymus, jei tai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
 • darbo reikalais naudotis telefonu ir kitomis įstaigos ryšio priemonėmis;
 • į mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą įstaigos lėšomis;
 • teisė į laiku išmokamą atlyginimą ir į kasmetines apmokamas atostogas;
 • perspėti bei sudrausminti darbuotojus, neekonomiškai naudojančius įstaigos materialinius resursus;
 • kitos Lietuvos Respublikos teisiniuose aktuose numatytos teisės;
 • siūlyti įstaigos vadovui nubausti arba premijuoti dirbančiuosius.

IV. ATSAKOMYBĖ

42. Komunikacijos specialistas atsako už:

 • teisingą darbo laiko naudojimą;
 • savalaikį darbų įvykdymą;
 • teisingą dokumentacijos paruošimą ir jos atitikimą įstatymams;
 • šiuose nuostatuose nurodytų pareigų vykdymą;
 • žalą, padarytą įmonei dėl savo kaltės ar neatsargumo.
 • materialinių vertybių apsaugą.

43. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Komunikacijos specialistas atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

44. Pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant VšĮ Užupio meno inkubatoriaus.

Užupio meno inkubatorius