Pareigybinės instrukcijos

PATVIRTINTA
VšĮ Užupio meno inkubatoriaus
direktoriaus
2019 m. gruodžio 19 d.
įsakymu Nr. DS19-09

VŠĮ UŽUPIO MENO INKUBATORIAUS KOORDINATORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

Nr. 9

I. BENDROJI DALIS

1. Koordinatoriaus pareigoms į VšĮ Užupio meno inkubatorių užimti priimamas asmuo:

 • turintis aukštąjį išsilavinimą, kultūros, švietimo ar vadybos srityje;
 • turintis ne mažiau nei dviejų metų analogiško darbo patirties;
 • puikiai dirbantis kompiuteriu;
 • mokantis dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
 • puikiai mokantis valstybinę lietuvių;
 • puikiai išmanantis lietuvių kalbos kultūros ir dokumentų rengimo taisykles;
 • mokantis bendrauti su kolegomis ir klientais;
 • žinantis reprezentavimo taisykles;
 • puikiai mokanti anglų kalbą žodžiu ir raštu;
 • turintis B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

2. Koordinatorius turi būti diplomatiškas, komunikabilus, pareigingas, mandagus, reprezentatyvios išvaizdos, greitos orientacijos, racionaliai mąstantis, mokantis vadovauti ir organizuoti, sugebantis savarankiškai spręsti įvairius veiklos klausimus.

3. Koordinatorių pareigoms priima ir atleidžia, nustato jo pareigybinį atlyginimą ir sudaro darbo sutartį įstaigos direktorius.

4. Koordinatorius tiesiogiai pavaldus VšĮ Užupio meno inkubatoriaus direktoriui.

5. Darbuotojas, įstaigos vadovui paprašius, turi atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius dvejus darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms, jei darbo sutartis nutraukiama darbuotojo iniciatyva ir dėl darbuotojo kaltės.

6. Koordinatoriui draudžiama ateiti į darbą neblaiviam, darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines bei toksines medžiagas.

7. Koordinatorius turi žinoti ir išmanyti:

 • Sutarčių, ataskaitų ir kitų su įstaigos veikla susijusių dokumentų rengimo principus;
 • Viešųjų pirkimų vykdymo principus;
  projektų valdymą;
 • kaip apdoroti informaciją šiuolaikinėmis techninėmis kompiuterinės technikos, komunikacijų ir ryšio priemonėmis;
 • dokumentų priėmimo, saugojimo, atidavimo į archyvą tvarką;
 • įstaigos valdymo struktūrą;
 • įstaigos darbo tvarkos taisykles;
 • darbų saugos ir sveikatos norminius aktus, gaisrinės saugos taisykles.

8. Koordinatorius savo veikloje privalo vadovautis:

 • Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais norminiais teisės aktais;
 • įstaigos nuostatais ir įstatais;
 • šiais pareiginiais nuostatais;
 • įstaigos vadovo įsakymais;
 • darbo tvarkos taisyklėmis.

II. PAREIGOS

9. Koordinatorius privalo nepriekaištingai vykdyti savo pareigas ir pavestus įpareigojimus.

10. Vykdyti įstaigos vadovo pateiktas užduotis ir planus bei laiku atsiskaityti už jų įvykdymą.

11. Koordinuoti įstaigos kultūrinių veiklų strategiją, koordinuoti jų įgyvendinimą ir kontrolę.

12. Koordinuoti įstaigos kultūrines veiklas, analizuoti galimus rizikos veiksnius, imtis visų galimų prevencijos priemonių rizikai šalinti.

13. Koordinuoti efektyvų veiklos planų ir ataskaitų parengimą bei pateikimą laiku ir pagal reikalavimus.

14. Koordinuoti efektyvų viešųjų pirkimų vykdymą, pirkimų planų sudarymą, ataskaitų parengimą bei pateikimą laiku ir pagal reikalavimus.

15. Buhalterinės apskaitos dokumentų sklandaus pateikimo buhalterinei įmonei vykdymas, apskaitos dokumentų atitikimo teisės aktams, sąmatoms, projektiniams reikalavimams priežiūra.

16. Informacinio centro pardavimų ir apskaitos priežiūra.

17. Sutarčių, darbo grafikų ir tabelių, ataskaitų ir kitų su įstaigos veikla susijusių dokumentų rengimas.

18. Koordinuoti teikiamų paslaugų žinomumą.

19. Koordinuoti įstaigos atstovavimo bei partnerystės ryšių palaikymo principus.

20. Atstovauti įstaigos interesus bendradarbiaujant su išorinėmis kompanijomis projektų srityje.

21. Dalyvauti ir koordinuoti planuojant įstaigos veiklos biudžetą, jo vykdymą ir kontrolę.

22. Esant ginčams ar konfliktinėms situacijoms, nedelsiant informuoti įstaigos vadovybę.

23. Rodyti reikalingą elgesio bei korektiškumo pavyzdį visiems aplinkiniams.

24. Siekti geresnių darbo rezultatų, pastoviai tobulinti žinias ir profesinę patirtį, domėtis naujausiais kultūros ir meno pasiekimais ir laimėjimais bei juos taikyti savo veikloje.

25. Nepažeisti įstaigos vadovo nurodymų, vengti bet kokio neigiamo poveikio įstaigos reputacijai.

26. Griežtai laikytis konfidencialios informacijos slaptumo.
27. Laikytis darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

28. Periodiškai tikrintis sveikatą, pagal įmonėje patvirtintą darbuotojų sveikatų tikrinimo grafiką.

29. Atskleidus neteisėtus įstaigos darbuotojų veiksmus, pranešti apie tai įstaigos direktoriui, kad būtų užkirstas kelias neteisėtiems veiksmams.

30. Pastebėjęs kitą neblaivų darbuotoją, privalo apie tai nedelsdamas pranešti administracijai ir, esant reikalui, imtis priemonių galimai nelaimei užkirsti.

III. TEISĖS

31. Siūlyti įstaigos vadovui būdus, kaip tobulinti darbą, susijusį su šiuose pareiginiuose nuostatuose numatytomis pareigomis.

32. Koordinatorius turi teisę:

 • ginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus LR darbo kodekso ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka;
 • sužinoti apie jo darbo aplinkoje esančius sveikatai pavojingus ir kenksmingus veiksnius;
 • atsisakyti dirbti, jeigu atsirado pavojus sveikatai ar gyvybei;
 • reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;
 • atsisakyti vykdyti užduotis bei nurodymus, jei tai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
 • darbo reikalais naudotis telefonu ir kitomis įstaigos ryšio priemonėmis;
 • į mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą įstaigos lėšomis;
 • teisę į laiku išmokamą atlyginimą ir į kasmetines apmokamas atostogas;
 • perspėti bei sudrausminti darbuotojus, neekonomiškai naudojančius įstaigos materialinius resursus;
 • pavaduoti įstaigos direktorių jo atostogų, komandiruotės arba ligos metu;
 • kitos Lietuvos Respublikos teisiniuose aktuose numatytos teisės.

VI. ATSAKOMYBĖ

33. Koordinatorius atsako už:

 • teisingą darbo laiko naudojimą;
 • savalaikį darbų įvykdymą;
 • teisingą dokumentacijos paruošimą ir jos atitikimą įstatymams;
 • šiuose nuostatuose nurodytų pareigų vykdymą;
 • žalą, padarytą įmonei dėl savo kaltės ar neatsargumo.
 • materialinių vertybių apsaugą.

34. Už savo pareigų netinkamą vykdymą koordinatorius atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

35. Pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant VšĮ Užupio meno inkubatoriaus.

Užupio meno inkubatorius